PHẦN THỨ NĂM: CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN

Đăng: 08:53 06-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

 I. MẪU VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN

Mẫu số 01: Kế hoạch

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/KH-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
Nêu rõ mục đích của kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
Trên cơ sở căn cứ vào chương trình định hướng của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên, chương trình công tác kiểm tra của cấp mình và tình hình thực tế để chọn nội dung phù hợp, thiết thực.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 
- Xác định đối tượng sẽ tiến hành kiểm tra; xác định khoảng thời gian thực hiện các nội dung kiểm tra và dự kiến thời gian tiến hành cuộc kiểm tra.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
Tuỳ theo nội dung, yêu .cầu của cuộc kiểm tra để dự kiến số lượng người cần thiết tham gia vào đoàn kiểm tra. Phải chọn người có kiến thức, năng lực,.am hiểu nghiệp vụ để tham gia vào Đoàn kiểm .tra, có thể trưng tập một số đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra và một số đồng chí ở các ban, bộ phận có liên quan đến nội dung kiểm tra.

V. YÊU CẦU CHUẨN BỊ CHO CUỘC KIỂM TRA
- Cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc kiểm tra…
- Chuẩn bị báo cáo đánh giá, kiểm điểm việc thực hiệncác nội dung sẽ kiểm tra.
- Một số yêu cầu khác.
VI. TRÌNH TỰ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CUỘC KIỂM TRA
Đoàn kiểm tra có buổi làm việc trực tiếp với thường trực công đoàn hoặc ban thường vụ, thông báo quyết định kiểm tra và nêu một số yêu cầu cho cuộc kiểm tra; đại diện BTV báo cáo; các ýy ấn phát biểu thêm; nhận tài.liệu để kiểm tra xem xét; tiến hành kiểm tra, xác minh (nếu cần); dự thảo kết luận kiểm tra.
Tổ chức buổi họp với thường trực hoặc ban thường vụ để đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra…

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký và đóng dấu


 

Mẫu số 02: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại………….

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH (CĐ NGÀNH)

- Căn cứ vào………
- Theo đè nghị của  Ủy ban kiểm tra…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đoàn kiểm tra gồm các đồng chí (rõ họ tên, chức vụ).
Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra…
Điều 3: Ghi rõ các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành…

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký và đóng dấu

 

Mẫu số 03: Thông báo kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/TB-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

THÔNG BÁO
Về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ…

Kính gửi:      (Ban thường vụ Công đoàn nơi được kiểm tra)

Thực hiện Kế hoạch số …./KH…. ngày    tháng    năm về kiểm tra……., LĐLĐ (CĐ)…… tiến hành kiểm tra về……… tại……..
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
Ghi toàn bộ hoặc một số nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra đã dự kiến trước.
II. THỜI GIAN KIỂM TRA
Xác định rõ khoảng thời gian thực hiện các nội dung kiểm tra và thời gian cụ thể đoàn kiểm tra tiến hành làm việc (ghi rõ ngày, giờ).
III.  THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
- Căn cứ vào quyết định kiểm tra để ghi rõ từng thành viên Đoàn kiểm tra. Nếu chưa có quyết định thì chỉ ghi sẽ có quyết định cụ thể  về thành lập đoàn kiểm tra.
IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
Ghi đầy đủ các yêu cầu cần thiết để thực hiện tốt cho cuộc kiểm tra.

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký và đóng dấu

 

Mẫu số 04: Kết luận kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/KL-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

KẾT LUẬN
Về kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn 
tại ………….

Thực hiện Quyết định số …../QĐ…..ngày……tháng……năm ….. của……, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại…………
- Nêu thành phần đoàn kiểm tra và những người tham dự cuộc kiểm tra (rõ họ tên chức vụ)
- Nêu nội dung tiến hành kiểm tra
- Kết luận những nội dung đã kiểm tra: Ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của đối tượng được kiểm tra.
- Yêu cầu và kiến nghị: kiến nghị về khắc phục khuyết điểm và kiến nghị về xử lý kỷ luật (nếu có).

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
Ký và đóng dấu


 

II. MẪU VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH  CỦA CÔNG ĐOÀN

Mẫu số 01: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/QĐ-UBKT-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với………

ỦY BAN KIỂM TRA……….

- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác kiểm tra năm……
- Theo ý kiến chỉ đạo của……………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với………..
Điều 2: Nội dung kiểm tra và  thời gian kiểm tra
- Đối với tổ chức: Kiểm tra việc………….
- Đối với đoàn viên: Kiểm tra việc……… (ghi rõ họ tên, chức vụ cán bộ, đoàn viên được kiểm tra).
- Mốc thời gian kiểm tra: từ  ngày …../…../20……. đến  ngày…../…./20….
- Thời gian kiểm tra:…..ngày, kể từ ngày…….(hoặc ngày ký Quyết định).
Điều 3: Đoàn kiểm tra gồm có:
1. Đ/c…………. (ghi rõ họ tên, chức vụ)         Trưởng đoàn
2. Đ/c…………….                                          Phó trưởng đoàn
3. Đ/c……………..                                         Thành viên
Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và sự chỉ đạo  của Ủy ban kiểm tra……………
Điều 4: ………………. (ghi tổ chức được kiểm tra), các đồng chí được kiểm tra và Đoàn kiểm tra  thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN)
Ký và đóng dấu

 

 

Mẫu số 02: Thông báo kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/TB-UBKT-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

THÔNG BÁO
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm 
tại…………….

Kính gửi:  (Tổ chức và cá nhân nơi được kiểm tra)

Ủy ban kiểm tra…………… tiến hành kiểm tra về DHVP ………. tại…………..
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
Ghi toàn bộ hoặc  một số nội dung kiểm tra.
II. THỜI GIAN KIỂM TRA
Xác định rõ khoảng thời gian thực hiện các nội dung kiểm tra và thời gian cụ thể đoàn kiểm tra tiến hành làm việc (ghi rõ ngày, giờ).
III. THÀNH PHẦN KIỂM TRA
- Căn cứ vào Quyết định kiểm tra để ghi rõ từng thành viên đoàn kiểm tra. Nếu chưa có quyết định thì chỉ ghi sẽ có quyết định cụ thể về thành lập đoàn kiểm tra.
IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
Ghi đầy đủ các yêu cầu cần thiết để thực hiện tốt cho cuộc kiểm tra.

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN)
Ký và đóng dấu

 

Mẫu số 03: Kết luận kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/KL-UBKT-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

KẾT LUẬN
Về kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với…………………….

Thực hiện Quyết định số……/QĐ….ngày……tháng…….năm…………. của…………., Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc………. tại……………
- Nêu thành phần đoàn kiểm tra và những người tham dự cuộc kiểm tra (rõ họ tên chức vụ).
- Nêu nội dung tiến hành kiểm tra
- Sơ lược lý lịch cá nhân được kiểm tra hoặc đặc điểm tình hình tổ chức được kiểm tra (nếu là kiểm tra dấu hiệu vi phạm).
- Kết luận những nội dung đã kiểm tra. Ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của đối tượng được kiểm tra.
- Yêu cầu và kiến nghị: kiến nghị về khắc phục khuyết điểm và kiến nghị về xử lý kỷ luật (nếu có).

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
Ký và đóng dấu

 

 

III. MẪU VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN

Mẫu số 01: Kế hoạch

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/KH-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

KẾ HOẠCH
Kiểm tra (về chuyên đề gì)

I. NỘI DUNG KIỂM TRA
Trên cơ sở căn cứ vào chương trình định hướng của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên, chương trình công tác kiểm tra của cấp mình và tình hình thực tế để  chọn nội dung phù hợp, thiết thực.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
- Xác định đối tượng sẽ tiến hành kiểm tra; xác định khoảng thời gian thực hiện các nội dung kiểm tra và dự kiến thời gian tiến hành cuộc  kiểm tra.
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
Tùy theo nội dung,  yêu cầu của cuộc  kiểm tra để dự kiến số lượng người cần thiết tham gia vào đoàn kiểm tra. Phải chọn người có kiến thức, năng lực, am hiểu nghiệp vụ để tham gia vào đoàn kiểm tra, có thể tập trung một số đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ  chuyên trách công tác kiểm tra và một số đồng chí ở các ban, bộ phận có liên quan đến nội dung kiểm tra.
IV. YÊU CẦU CHUẨN BỊ CHO  CUỘC KIỂM TRA
- Cung  cấp các tài liệu liên quan đến cuộc kiểm tra
- Chuẩn bị báo cáo đánh  giá, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung sẽ kiểm tra.
- Một số yêu cầu khác

V. TRÌNH TỰ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CUỘC KIỂM  TRA
Đoàn kiểm tra có buổi làm việc trực tiếp với thường  trực công đoàn hoặc ban thường trực công đoàn hoặc ban thường vụ, thông báo quyết định kiểm tra và nêu một số yêu cầu cho cuộc kiểm tra; đại diện BTV báo cáo; các ý kiến phát biểu thêm; nhận tài liệu để kiểm tra xem xét; tiến hành kiểm tra, xác minh (nếu cần); dự thảo kết luận kiểm tra.
VI. KẾT THÚC CUỘC KIỂM TRA
Tổ chức buổi họp giữa với ban thường vụ để đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra…….

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN)
Ký và đóng dấu

 


Mẫu số 02: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/QĐ-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra……….
tại…………….

BAN THƯỜNG VỤ (ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ
TỈNH (CĐ NGÀNH)

- Căn cứ vào……………………………………………………………………………………..
- Căn cứ vào đề nghị của……………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đoàn kiểm tra gồm các đồng chí (rõ họ tên, chức vụ)
Điều 2: Nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra………..
Điều 3: Nêu rõ trách nhiệm của nơi được kiểm tra đối với cuộc kiểm tra
Điều 4: Ghi rõ các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành……

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN)
Ký và đóng dấu

 

Mẫu số 03: Thông báo kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/TB-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra……….

Kính gửi: (Ban thường vụ công đoàn nơi được kiểm tra)

Thực hiện Kế hoạch số…./KH……..ngày…….tháng…….năm……… về việc kiểm tra………, Ủy ban kểm tra…….. tiến  hành kiểm tra về…….tại……..
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
Ghi toàn bộ hoặc một số nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra đã dự kiến trước.
II. THỜI GIAN KIỂM TRA
Xác định rõ khoảng thời gian thực hiện các nội dung kiểm tra và thời gian cụ thể đoàn kiểm tra tiến hành làm việc (ghi rõ ngày, giờ).
III.  THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
Ghi rõ từng thành viên đoàn kiểm tra
IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
Ghi đầy đủ các yêu cầu cần thiết để thực hiện tốt cho cuộc kiểm tra.

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN)
Ký và đóng dấu

 


Mẫu số 04: Kết luận kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:……/KL-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

KẾT LUẬN
Về kiểm tra……….

Thực hiện Quyết định số…./QĐ……..ngày…….tháng…….năm……… của………, Đoàn kểm tra đã tiến  hành kiểm tra việc………..tại………..
- Nêu thành phần Đoàn kiểm tra và những người tham dự cuộc kiểm tra (rõ họ tên chức vụ và cá nhân)
- Nêu nội dung tiến hành kiểm tra
- Sơ lược lý lịch cá nhân được kiểm tra hoặc đặc điểm tình hình tổ chức được kiểm tra.
- Kết luận những nội dung đã kiểm tra: Ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của đối tượng được kiểm tra.
- Yêu cầu và kiến nghị: kiến nghị về khắc phục khuyết điểm và kiến nghị về xử lý kỷ luật (nếu có).

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
Ký và đóng dấu

 


Mẫu số 05: Biên bản thông qua kết luận kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

BIÊN BẢN
THÔNG QUA KẾT LUẬN KIỂM TRA

Về việc kiểm tra tài chính……………………………………………………………….
Hôm nay, vào hồi……giờ……ngày……tháng…….năm……………………………
Tại…………………………………………………………………………………………….
CHÚNG TÔI GỒM
A. ĐOÀN  KIỂM TRA:
1. Họ tên………………………………………..Chức vụ……………………………….
2. Họ tên………………………………………..Chức vụ……………………………….
B. THÀNH PHẦN THAM GIA CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
1. Họ tên………………………………………..Chức vụ……………………………….
2. Họ tên………………………………………..Chức vụ……………………………….
Trưởng đoàn kiểm tra công bố dự thảo kết luận kiểm tra:
Những nội dung chính trong dự thảo:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Các thành viên dự họp có ý kiến bổ sung, giải trình:
1. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Ý kiến của đoàn kiểm tra
…………………………………………………………………………………………………………
* Trưởng đoàn kiểm tra kết luận:
…………………………………………………………………………………………………………
Buổi làm việc kết thúc vào hồi……giờ…….cùng ngày, đã được đọc lại cho các bên cùng nghe và cùng ký tên.

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA
ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

 


IV. MẤU VĂN  BẢN VỀ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mẫu số 01: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:…../QĐ-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra xác minh, kết luận khiếu nại (tố cáo)

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH ( CĐ NGÀNH)
- Căn cứ Luật Khiếu nại (Luật Tố cáo) và Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Căn cứ vào đơn khiếu nại (tố cáo)…………….
- Xét đề nghị của UBKT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đoàn kiểm tra xác minh, kết luận khiếu nại (tố cáo) gồm  các đồng chí ( ghi rõ họ tên, chức vụ).
Điều 2: Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra xác minh, kết luận khiếu nại (tố cáo) về việc………………..
Thời hạn xác minh…………… ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
Điều 3: Nêu rõ trách nhiệm của nơi được kiểm tra đối với cuộc kiểm tra xác minh.
Điều 4: Ghi rõ các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký tên và đóng dấu

 

 

Mẫu số 02: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:…../BC-ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

BÁO CÁO
Về việc kiểm tra xác minh khiếu nại (tố cáo)
của ông (bà)…………………..

Căn cứ Quyết định kiểm tra số……./QĐ-LĐLĐ, ngày…..tháng…… năm …….. về việc kiểm tra xác minh…………..
Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh………. gồm có:……… đã tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc………. với kết quả cụ thể như sau:
1. Tóm tắt nhân thân của người khiếu nại (tố cáo):
- Họ tên:………………………………………….. tuổi…………………………………
- Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………
- Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
- Quá trình công tác, hoàn cảnh (nêu tóm tắt)…………………………………..
2. Nội dung khiếu  nại (tố cáo), yêu cầu của người khiếu nại (tố cáo):
- Nội dung (ghi tóm tắt)……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu của người khiếu nại (tố cáo)…………………………………………..
1/……………………………………………………………………………………………..
2/……………………………………………………………………………………………..
3. Kết quả kiểm tra xác minh:
- Quá trình xác minh đối với bên khiếu nại (tố cáo), bên bị khiếu nại (bị tố cáo), các bên có liên quan khác (theo nội dung những biên bản làm việc) trong đó phải nêu rõ quá trình giải quyết của các cơ quan trước đó; phản ánh một  cách rõ ràng những tài liệu, chứng cứ  của các bên cung cấp và kết quả kiểm tra, xác minh; khẳng định những chứng cá có tính pháp lý làm cơ sở kết luận bản chất  của việc khiếu nại (tố cáo) và quyết định, việc làm bị khiếu nại (tố cáo).
- Đối chiếu với các văn bản pháp luật liên quan để đi đến kết luận:
+ Các yêu cầu của người khiếu nại (tố cáo) đúng hay không đúng, một phần hay toàn bộ.
+ Quyết định, việc làm của bên bị khiếu nại (tố cáo) đúng hay không đúng,  một phần hay toàn bộ.
4. Nhận xét đánh giá kết luận:
5. Kiến nghị biện pháp giải quyết:

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
- ……………………..
TM. ĐOÀN KIỂM TRA
Ký tên và đóng dấu


Mẫu số 03: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:…../QĐ-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của………………………

- Căn cứ Luật Khiếu nại và Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Xét đơn khiếu nại của……………………….
- Căn cứ kết luận (báo cáo) kiểm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra số…….. LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) nhận thấy:
- Nhận xét, đánh giá về nội dung khiếu nại.
- Kết luận về nội dung khiếu nại.
Từ những căn cứ và kết luận nêu trên.

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH (CĐ NGÀNH)…………….
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận hay không công nhận (một phần hay toàn bộ) quyết định bị khiếu nại; (một phần hay toàn bộ) nội dung khiếu nại của đương sự.
Điều 2: Giải quyết quyền lợi (một phần hay toàn bộ) hoặc không giải quyết quyền lợi cho đương sự.
Điều 3: Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện Điều 2 nói trên và  thời gian thực hiện.
Điều 4: Quy định tổ chức thực hiện đối với tổ chức và cá nhân có liên quan về thi hành quyết định này. Quyền khiếu nại tiếp, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu văn thư.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký tên và đóng dấu

 


Mẫu số 04: Quyết định kiểm tra

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:…../KL-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .

KẾT LUẬN
Về nội dung tố cáo…………………

- Căn cứ Luật tố cáo và Quyết định số 530/QĐ ngày 20/3/2006 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Xét đơn tố cáo……………..
Sau khi xem xét báo cáo, kiểm tra  xác minh tố cáo số………ngày….. tháng…….năm…….. của Đoàn kiểm tra………………..
Ban  thường vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành).

KẾT LUẬN

1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
Trên đây là nội dung kết luận giải quyết đơn tố cáo………………………….
Những sai phạm nêu trên cần được kiểm điểm, xem xét người có đơn phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trước…….

Nơi nhận:
- ……………………..
- ……………………..
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký tên và đóng dấu

 


Mẫu số 05: Công văn giải quyết khiếu nại tố cáo

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:…../LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .
V/v giải quyết đơn khiếu nại
(tố cáo) của ông (bà)……….

Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ban Thường vụ LĐLĐ  tỉnh (CĐ ngành) nhận được đơn khiếu nại (tố cáo)  của ông (bà)…………ghi ngày…..tháng……năm………; tiếp nhận ngày……tháng…… năm …………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Đơn có nội dung………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Căn cứ vào Điều 66 Luật Khiếu nại (Điều 44 Luật Tố cáo) và các quy định của pháp luật hiện hành, Liên đoàn Lao động tỉnh (CĐ ngành) xin chuyển đơn khiếu nại (tố cáo) của ông (bà) đến quý cơ quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho Liên đoàn Lao động tỉnh (CĐ ngành) biết kết quả.
Kèm theo đơn gồm có:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………………..
- Lưu VT, UBKT
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký tên và đóng dấu

 
Mẫu số 06: Công văn giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại tố cáo

 

TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
Số:…../LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày. . . tháng. . . năm. . .
V/v giải quyết đơn (hoặc tham
Gia giải quyết) đơn khiếu nại
(tố cáo) của ông (bà)……….

Kính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ huyện (CĐ ngành)

Ban Thường vụ LĐLĐ  tỉnh (CĐ ngành) nhận được đơn khiếu nại (tố cáo)  của ông (bà)…………ghi ngày…..tháng……năm………; tiếp nhận ngày……tháng…… năm …………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Đơn có nội dung………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….. (có đơn khiếu nại; tố cáo kèm theo).
Căn cứ Luật Khiếu nại (Luật tố cáo) và Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn quy định về việc Công đoàn giải quyết (tham gia giải quyết) khiếu nại, tố cáo; Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ huyện (CĐ ngành……..) xem xét, giải quyết (hoặc tham gia giải quyết) đơn khiếu nại (tố cáo) theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Liên đoàn Lao động tỉnh (CĐ ngành) trước ngày…..tháng…….năm………/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………………..
- Lưu VT, UBKT
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký tên và đóng dấu