Doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động không?

Đăng: 08:58 06-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

 

Câu hỏi: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm đau mà hết hạn hợp đồng thì Doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động không?

Trả lời: Căn cứ quy định khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động, thì trường hợp người lao động đang nghỉ chế độ thai sản mà hết hạn hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt. Trong trường hợp này, nếu hai bên không thỏa thuận ký kết tiếp hợp đồng thì hợp đồng đã ký đương nhiên chấm dứt hiệu lực, người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động trả và chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ sinh con do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.