Những quyền lợi của người lao động trong Bộ Luật Lao động mới

Đăng: 04:33 26-12-2019  |   Tác giả:   |   Nguồn: nld.com.vn

Những quy lao động hiện nay chưa có những nội dung mới thì khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức áp dụng, doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Những quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 ảnh hưởng tới hầu hết các doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) hiện nay là bổ sung một số nội dung cho nội quy lao động.


So với hiện nay, nội quy lao động theo Bộ luật mới đã thêm 4 nội dung được đánh giá là thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động

Khoản 2, điều 118 Bộ luật này quy định nội quy lao động phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trật tự tại nơi làm việc; An toàn, vệ sinh lao động; Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (nội dung mới); Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động (nội dung mới); Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động; Trách nhiệm vật chất (nội dung mới); Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động (nội dung mới).

So với hiện nay, nội quy lao động theo Bộ luật mới đã thêm 4 nội dung được đánh giá là thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi NLĐ cũng như bảo đảm sự khách quan, công bằng cho các bên trong quan hệ lao động.

Do đó, nếu nội quy lao động hiện nay chưa có những nội dung nêu trên thì khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức áp dụng, doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Bộ Luật Lao động 2019 được thông qua ngày 20-11-2019 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.