Khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì số lao động hiện tại của doanh nghiệp sẽ được sắp xếp như thế nào?

Đăng: 09:16 06-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

 Nội dung phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa gồm thông tin về lao động hiện tại, lao động sẽ nghỉ việc, lao động thuyên chuyển, chế độ đối với người lao động và các vấn đề khác liên quan. Tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần đã quy định rõ về phương án sử dụng lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

     Theo đó, sau khi có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúp việc lập phương án sử dụng lao động (trong phương án cổ phần hóa), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

     Phương án sử dụng lao động được xây dựng theo các bước sau:

      1. Bước 1. Lập danh sách toàn bộ số lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, bao gồm:

     a. Lao động không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động, gồm thành viên HĐQT, thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

     b. Số lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động có hưởng lương và có đóng BHXH bắt buộc hoặc không đóng BHXH bắt buộc (kể cả số lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 năm).

      c. Số lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của công ty, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, có đóng BHXH bắt buộc hoặc không đóng BHXH bắt buộc.

      2. Bước 2. Lập danh sách số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, bao gồm:

     a. Danh sách lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

     b. Danh sách lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (gồm các trường hợp: hết hạn HĐLĐ, tự nguyện chấm dứt HĐLĐ hoặc chấm dứt HĐLĐ vì các lý do khác theo quy định của pháp luật lao động).

     c. Danh sách lao động không bố trí được việc làm ở công ty cổ phần tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, bao gồm:

     – Danh sách lao động dôi dư theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

     – Danh sách lao động phải chấm dứt HĐLĐ và trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động.

       3. Bước 3. Lập danh sách lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần, gồm:

     a. Lao động đang thực hiện HĐLĐ còn thời hạn.

     b. Lao động đang nghỉ hưởng các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) mà HĐLĐ còn thời hạn.

     c. Lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

     4. Bước 4. Tổng hợp phương án sử dụng lao động.

     Căn cứ phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động./.