9 nhóm được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ 1.7

Đăng: 15:32 23-05-2024  |   Tác giả: Phương Minh  |   Nguồn: Báo Lao Động

Có 9 nhóm đối tượng dự kiến được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ ngày 1.7.

Nhóm người được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 dự kiến được phân loại theo các nhóm đối tượng đã được quy định trong Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 29.6.2023.

Nhóm 1: Bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả những người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Các quân nhân, công an nhân dân và những người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng cũng thuộc nhóm này.

Nhóm 2: Gồm các cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định của các nghị định của Chính phủ và các quyết định liên quan, đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Nhóm 3: Bao gồm những người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định pháp luật, những người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, như trợ cấp cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế và công nhân cao su theo quyết định của Hội đồng Chính phủ.

Nhóm 4: Bao gồm cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Hội đồng Chính phủ và các quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Nhóm 5: Gồm quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Nhóm 6: Bao gồm công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Nhóm 7: Bao gồm quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ và chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Nhóm 8: Gồm những người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nhóm 9: Bao gồm những người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1.1.1995.