Tiếp tục hành trình hướng tới khát vọng phồn vinh, thịnh vượng

Đăng: 16:09 03-02-2024  |   Tác giả:   |   Nguồn: https://laodong.vn/

(laodong.vn) - 94 năm qua, từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, để lại nhiều dấu ấn vĩ đại được lịch sử và bạn bè thế giới ghi nhận. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và đất nước ta đang tiếp tục hành trình hướng tới khát vọng phồn vinh, thịnh vượng.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2024)

Rạng danh cơ đồ đất nước Việt Nam

94 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã minh chứng và khẳng định: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng là nguyên tắc cơ bản, chi phối toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là tiêu chuẩn cơ bản để nhận biết một Đảng mác xít chân chính; là nguồn sức mạnh của Đảng, nhân tố bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng thành công.

Phân tích về cơ đồ đất nước, PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nhấn mạnh, cơ đồ đất nước được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay, đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng đã đặt những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của đất nước. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương - nhấn mạnh, từ cơ đồ đất nước hôm nay chính là tiền đề cho khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước ta dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”.

Và để Đảng vững mạnh, Đảng lãnh đạo cách mạng, một trong những yếu tố quan trọng đó là phải xác lập được đường lối chính trị đúng đắn. Đó là nhân tố trọng yếu nhất để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều kiện tiên quyết đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng. Muốn vậy, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bản chất giai cấp công nhân của Đảng, là thước đo bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.