CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM