CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
Cập nhật: 09:58 30/05/2019
Thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ trong tình hình mới.
Cập nhật: 07:35 11/02/2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, căn cứ Chương trình số 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2013;
Cập nhật: 04:09 31/01/2019
Để đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống, tạo sự chuyển biến cụ thể trong phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn các cấp và đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:
Cập nhật: 15:43 02/08/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:162/QĐ-CĐHHVN ngày 26 tháng7 năm 2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)
Page 1 of 2 (13 items)Prev[1]2Next