Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Đổi mới công tác thi đua trong hoạt động công đoàn
Cập nhật: 10:10 06/09/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài của Việt Nam trong thế kỷ XX, người đã nâng quan niệm về thi đua lên tầm tư tưởng, coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam. Người nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất.

Cho đến ngày nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn luôn quán triệt, không ngừng vận dụng sáng tạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng bám sát yêu cầu thực tiễn của đất nước, gắn bó mật thiết quyền lợi và cuộc sống của người lao động và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.


Thực tế tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn trước đây, do chịu tác động trực tiếp từ suy thoái kinh tế, sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường vận tải biển thế giới, những khó khăn, bất cập của ngành Hàng hải và nền kinh tế Việt Nam đã làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Bên cạnh đó, một số yếu kém trong công tác điều hành, quản lý đã để lại những hậu quả nặng nề cho Tổng công ty, gây tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


Tuy nhiên, kể từ khi quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012 - 2015 và tiếp đó là thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty, Tổng công ty đã dần vượt qua khủng hoảng, ổn định sản xuất kinh doanh và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, đó là giảm lỗ trong lĩnh vực vận tải biển, tăng hiệu quả khai thác khối cảng biển, tăng năng lực cạnh tranh của khối dịch vụ hàng hải và bước đầu kinh doanh có lãi.

Đạt được những kết quả ấy, bên cạnh việc nỗ lực, quyết liệt, chủ động tìm ra những giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn trong SXKD, có những bước đột phá trong quản trị, quản lý, điều hành, đầu tư, công tác tài chính, nguồn nhân lực, Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên luôn xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, hữu hiệu nhằm phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo của mỗi người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí.

Với mục tiêu “Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”, Công đoàn Tổng công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, tập trung vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, thu hút được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu, khối Cảng biển với phong trào "Giải phóng tàu nhanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn", hội thao nâng cao chất lượng xếp dỡ; khối Vận tải biển với phong trào "Giữ gìn tàu sạch đẹp, an toàn, rút ngắn thời gian chuyến, tăng ngày tàu vận doanh", "Người tốt, tàu tốt, quản lý tốt vì sự phát triển của công ty"; khối Dịch vụ với phong trào "Phát huy sáng kiến tiết kiệm", "Uy tín, chất lượng"…

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, tính chất lao động của đơn vị, các cấp Công đoàn Tổng công ty cũng tập trung thực hiện tốt công tác khen thưởng nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tuyên truyền rộng rãi về những gương điển hình tiên tiến; áp dụng các sáng kiến, giải pháp vào thực tế; đề xuất với chuyên môn có cơ chế, chính sách đãi ngộ tốt hơn để tạo động lực cho bản thân họ và những người xung quanh nỗ lực phấn đấu…

Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều công trình sản phẩm, đề tài, giải pháp, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh làm lợi cho các đơn vị hàng trăm tỷ đồng; đã xuất hiện những tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác, được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN và các Bộ, ngành trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý.

Hiện nay, chuyên môn, công đoàn và người lao động Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang quyết liệt tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chuyển đổi thành công Công ty mẹ - Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với sự thay đổi sâu sắc về chất, từ Vinalines sang VIMC. Việc thực hiện tốt công tác thi đua sẽ góp phần để đây không chỉ đơn giản là sự thay đổi của biểu tượng mà sẽ là biểu tượng của sự thay đổi.


Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nói riêng đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thực sự có những thay đổi về chất, đi vào chiều sâu trong nội dung, phương thức hoạt động của mình.

 Để góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định rất rõ ràng, đầy đủ trong Hiến pháp, trong hệ thống pháp luật, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xác định một số giải pháp đổi mới công tác thi đua trong hoạt động công đoàn như sau:

Một là, đổi mới tư duy trong thực hiện công tác thi đua theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đó là “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trước hết là từ cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua; hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những nhiệm vụ khó, những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là ổn định, phát triển nhanh, phát triển bền vững doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ công tác biểu dương, khen thưởng. Bác Hồ nói ‘Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, thỏa đáng, công tâm, khách quan, minh bạch, công bằng, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Xây dựng các tiêu chuẩn bình xét khen thưởng có định tính và định lượng; chú trọng khen thưởng CNLĐ trực tiếp.

Bốn là, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong đơn vị, ngành, địa phương và cả nước. Tấm gương điển hình phải có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Năm là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết vận động người lao động và tổ chức phong trào thi đua, kịp thời tham mưu với lãnh đạo chuyên môn, công đoàn trong thực hiện công tác thi đua thiết thực, hiệu quả hơn, phù hợp với thực tế của đơn vị.

Nghiên cứu phát huy, phổ biến mô hình Tổ ươm mầm, hỗ trợ sáng kiến của Cảng Hải Phòng để triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn từ tổ, đội sản xuất để hỗ trợ CNLĐ trực tiếp, CNLĐ trẻ phát triển những ý tưởng, sáng kiến thành đề tài nghiên cứu, giải pháp có tính khoa học, được áp dụng rộng rãi trong thực tế, làm lợi cho doanh nghiệp, làm cơ sở trình các cấp khen thưởng, động viên kịp thời.


Phong trào thi đua tốt là phong trào thi đua phát huy được sức mạnh to lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đơn vị làm tốt phong trào thi đua là làm cho phong trào trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi người lao động. Thực hiện tốt công tác thi đua sẽ là nền tảng cho sự ổn định, phát triển lâu dài, phát triển bền vững của doanh nghiệp, mang lại việc làm, tiền lương, phúc lợi tốt hơn cho người lao động. Muốn như thế tất cả các bên liên quan gồm cấp ủy, chuyên môn, công đoàn và người lao động đều phải nhận thức đầy đủ, làm đúng, làm tốt chức năng của mình, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức Công đoàn. Chắc chắn rằng, với những sự thay đổi mạnh mẽ trong nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong thời gian gần đây sẽ mang lại những nét mới, làm cho phong trào thi đua thiết thực hơn, hiệu quả hơn, thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, góp phần xứng đáng vào sự ổn định, phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, Tổng công ty và của đất nước./.

Nguồn tin: Công đoàn TCT   |   Tác giả: CDL
TIN CÙNG DANH MỤC
HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ - Cần sự chung tay để môi trường làm việc không khói thuốc lá
Tôi chỉ mong muốn có sức khỏe để đi làm đủ ngày công, chăm lo cho con.
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Trao hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn
Tiếp nhận Công đoàn Công ty cổ phần Nosco Shipyard về trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thăm hỏi đoàn viên, người lao động khó khăn nhân Tháng công nhân năm 2020, khu vực Hà Nội
Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ
Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên
Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty lần thứ tám: Tham gia ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5.2020
Bài học lịch sử về đại đoàn kết toàn dân tộc từ đại thắng mùa xuân năm 1975
Chỉ thị 19 của Thủ tướng phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Thủ tướng: Chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, cùng với phát triển KTXH
Kiểm soát dịch bệnh - Chung sống an toàn - Điều chỉnh tích cực
Page 1 of 53 (795 items)Prev[1]23453Next