Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm của Ban Chấp hành
Cập nhật: 03:13 26/11/2018
Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã lưu ý thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để các Uỷ viên BCH quan tâm trong quá trình dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.


Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII.

Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, từ sau Đại hội XII CĐ Việt Nam đến nay, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội để sớm ban hành; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam dự kiến vào ngày 6.12.

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình Ban chấp hành, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. 


Quang cảnh Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII.

Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng đã gợi mở thêm một số vấn đề để các Uỷ viên BCH thảo luận, xem xét, quyết định. 

Thứ nhất: Về Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiến lớn của tổ chức CĐ, cùng với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp, chia sẻ của cả hệ thống chính trị phong trào công nhân và hoạt động CĐ đã thu được nhiều kết quả quan trọng:

Tổ chức thành công Đại hội CĐ cấp tỉnh, ngành và Đại hội XII CĐ Việt Nam; công tác chăm lo lợi ích đoàn viên tiếp tục đạt kết quả tích cực góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa đoàn viên và tổ chức CĐ; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; hoạt động “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” tiếp tục tạo được sức lan tỏa; các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác tài chính và hoạt động kinh tế CĐ tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả; tổ chức CĐ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chức năng phản biện và giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Căn cứ vào tình hình thực tế ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương và nơi công tác, đề nghị các đồng chí thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động CĐ năm 2018, chỉ rõ những thành tích, kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân, chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018, đề ra các biện pháp khả thi, phù hợp để khắc phục những hạn chế, tồn tại mà trong báo cáo đã chỉ ra như:

Việc triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ chưa đồng bộ, ở nhiều nơi thực hiện còn hình thức; Công tác thương lượng tập thể có nơi thực hiện chưa tốt, chất lượng một số bản thỏa ước lao động tập thể chưa cao, việc đánh giá, xếp loại còn chưa chính xác. Công tác tuyên truyền chưa thực sự song hành với quá trình thực hiện những hoạt động trọng tâm, trọng điểm của CĐ nên chưa đáp ứng yêu cầu chủ động thông tin về hoạt động CĐ; việc nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; mục tiêu phát triển đoàn viên năm 2018 ước không đạt kế hoạch đề ra; Số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện kê khai và nộp kinh phí CĐ qua một tài khoản tập trung của Tổng LĐLĐVN ở một số nơi còn thấp. Việc tiết giảm 10% chi hành chính và hoạt động phong trào đạt kết quả thấp. Còn hiện tượng hành chính hóa, nhiều văn bản trong hoạt động CĐ, vẫn còn có những nội dung chỉ đạo chồng chéo, yêu cầu cơ sở phải báo cáo quá nhiều, trong khi cán bộ cơ sở hầu hết kiêm nhiệm ... 

Đồng thời, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị các đồng chí Uỷ viên nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, nhất là những thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải nỗ lực vượt qua, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là năm 2019 là năm đầu chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XII; kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam và là năm đầu tiên hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP có hiệu lực.

Thứ hai, về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội XII CĐ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, đây là nội dung quan trọng xác định những nội dung Ban chấp hành sẽ bàn và ban hành trong nhiệm kỳ. Với quan điểm là tất cả các chủ trương do đại hội xác định sẽ phải được triển khai thực hiện trong toàn hệ thống nửa đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị Ban Chấp hành tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào Chương trình làm việc những vấn đề lớn, trọng tâm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Chấp hành để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội XII đã xác định.

Thứ ba, về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam

Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam nhằm giúp các cấp CĐ có cái nhìn tổng thể những nội dung sẽ được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ. Phân công cụ thể cho các cấp CĐ, các ban, đơn vị liên quan tham mưu các nội dung triển khai thực hiện nghị quyết.

Đây là nội dung rất quan trọng; từ thực tiễn công tác, nhiệm vụ được phân công đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến cụ thể, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo nghị quyết được triển khai một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Thứ tư, về Nghị quyết công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới

Nội dung này đã xin ý kiến tại kỳ họp thứ 12 Hội nghị Ban Chấp hành khóa XI (tháng 1/2018), tuy nhiên, tại thời điểm đó Ban Chấp hành đề nghị cân nhắc, nên ban hành Nghị quyết vào đầu nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xâng dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đoàn Chủ tịch đã giao Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung một số nội dung như: về quan điểm, mục tiêu cụ thể, về đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ, về nâng cao hiệu quả quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, về công tác triển khai thực hiện… để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, đề nghị các đồng chí nghiên cứu cho ý kiến để hoàn thiện ban hành. 

Thứ năm, về Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ 

Năm năm qua, quán triệt Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI, việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức CĐ trong quan hệ lao động, đóng góp chung vào thành quả của tổ chức CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, tạo bước đột phá của tổ chức CĐ Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đoàn Chủ tịch xây dựng và triển khai Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Đây là 01 trong 6 chương trình cụ thể hóa thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII đã đề ra.

Đề nghị các đồng chí bằng kinh nghiệm của mình và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, nhất là về các chỉ tiêu hàng năm hoặc đến hết nhiệm kỳ, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới… để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Các cấp CĐ sẽ tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. Ảnh minh hoạ: Công nhân ngành dệt may.

Thứ sáu, về Đề án khoán lợi nhuận các đơn vị kinh tế CĐ

Đây là vấn đề lớn và mới, từ trước đến nay chưa thực hiện cơ chế khoán, cũng như chưa có cơ sở pháp lý quy định về vấn đề này, Đoàn Chủ tịch khóa XI  cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án tại Hội nghị lần thứ 26 (tháng 11/2017),  Thường trực Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, hoàn thiện và gửi xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ban Kinh tế TƯ, các luật sư, các chuyên gia công tác tại các cơ quản quản lý Nhà nước chuyên ngành, Viện, Trường Đại học,… gửi 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 20 CĐ ngành TW và một số đơn vị kinh tế CĐ.

Tổng LĐLĐVN cũng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, một số Ban của Tổng LĐLĐVN. Đề án được đưa vào nội dung thảo luận tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Du lịch và văn hóa CĐ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành nghiên cứu thật kỹ, thảo luận, đóng góp ý kiến để Đề án đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, trong đó tập trung vào các nội dung: tên gọi của Đề án; đối tượng khoán; đối tượng giao khoán; Nguyên tắc và yêu cầu trong việc khoán lợi nhuận; Nội dung các chỉ tiêu khoán lợi nhuận; quyền và trách nhiệm của bên nhận khoán; quyền và trách nhiệm của bên giao khoán...

Thứ 7, về giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 - 2023

Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam xác định“Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của CĐ ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên...”. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát và đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 - 2023 của CĐ ngành, địa phương; tình hình phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị TW5 Khóa XII của Đảng; xu hướng gia tăng việc làm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP và chủ trương của Tổng LĐLĐVN về đẩy mạnh phát triển đoàn viên khu vực phi kết cấu, làm cơ sở để Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở giai đoạn 2018 - 2023 cho các địa phương, đơn vị. Đề nghị các đồng chí quan tâm, thảo luận, để Ban Chấp hành xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. 

Thứ 8, về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐ khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Để đề cao trách nhiệm của ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong việc chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình Ban Chấp hànhTổng LĐLĐVN dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII. 

Thứ 9, về quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra khóa XII 

Việc ban hành Quy chế giúp cho Uỷ ban kiểm tra hoạt động thuận lợi, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra. Đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến vào Kết cấu, bố cục, cũng như một số nội dung mới của Quy chế so với quy chế của khóa XI, nhằm cụ thể hoá Điều lệ CĐ Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam vào hoạt động của Uỷ ban kiểm tra; quy định trách nhiệm, quyền hạn Uỷ ban kiểm tra và các thành viên Ủy ban Kiểm tra; nguyên tắc, chế độ làm việc và các mối quan hệ của Uỷ ban kiểm tra.

Thứ 10, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐ các cấp năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Có thể nói năm 2018 Uỷ ban Kiểm tra CĐ các cấp đã cố gắng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Qua kiểm tra đặc biệt là kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ đã kịp thời phát hiện khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế, góp phần nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức CĐ. 

Trên cơ sở thực tiễn tại các ngành, địa phương, đơn vị, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị các đồng chí đánh giá khách quan, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp quyết liệt hơn để công tác kiểm tra đạt hiệu quả.

“Ngoài những nội dung thảo luận nêu trên, Hội nghị chúng ta sẽ thực hiện triển khai giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn đến 2045” và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tổ chức thực hiện trong các cấp CĐ.

Có thể nói những nội dung của hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành lần này gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XII CĐ Việt Nam đã đề ra. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để Ban Chấp hành quyết định vào cuối kỳ họp” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.


 

Nguồn tin: Theo Báo Lao động   |   Tác giả: VIỆT LÂM - TẤT THẢO
TIN CÙNG DANH MỤC
Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ - 2020: Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết
Lao động nữ gặp nhiều rào cản
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đề nghị người lao động được nghỉ thêm 1 ngày dịp Tết Dương lịch
Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN góp ý Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần 2
Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật cao: Cùng chia sẻ trách nhiệm
Công nhân kỹ thuật cao - Động lực phát triển đất nước
Tăng ca phải được sự đồng ý của người lao động
Khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến Công đoàn Việt Nam
Những điểm mới trong chính sách BHXH
Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2019 lên 1,49 triệu đồng/tháng
Phấn đấu đoàn viên được hưởng lợi 600 tỷ đồng từ các thỏa thuận hợp tác trong năm 2019
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm của Ban Chấp hành
Page 1 of 4 (49 items)Prev[1]234Next