Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2016

Đăng: 09:51 01-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Sáng 17/01/2013, tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2016. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
   Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2013, chương trình công tác nhiệm kỳ 2013 – 2016. Báo cáo nhấn mạnh: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trong nhiệm kỳ vừa qua có sự phát triển đều ở các mặt, bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Công đoàn Công ty đã bám sát nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của Công ty, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, xây dựng chương trình công tác, tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVC. Hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty đã tích cực đổi mới về phương pháp, nội dung, tập hợp động viên được đông đảo CNVCLĐ tham gia, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Tổng công ty, Đảng bộ Công ty cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng giám đốc Công ty nên những nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2013 đề ra về cơ bản đã được hoàn thành. Phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD đạt được cho thấy tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2012 của Công ty từ 20 – 65% đã minh chứng cho sự phát triển bền vững của Công ty sau cổ phần hóa.

     Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2016 với các mục tiêu cụ thể cùng những giải pháp quyết liệt nhằm khẳng định vai trò và đóng góp trách nhiệm của tổ chức công đoàn cũng như đoàn viên vào sự phát triển của Công ty.

     Đại hội đã bầu ra 07 đại biểu vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2013 – 2016. Đồng chí Phạm Quang Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa III được bầu tái cử khóa IV.

VL.

Tin từ Công đoàn Tổng công ty