Đảng, nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân

Đăng: 16:56 12-04-2024  |   Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Tú  |   Nguồn: https://laodongcongdoan.vn/

Thấu hiểu, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động phải đối mặt , những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành những cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho đối tượng này.

Gần 40 năm đổi mới đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã phát triển về số lượng và chất lượng; là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Khởi đầu công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ công nhân lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc tất cả các thành phần kinh tế ở nước ta có khoảng 5 triệu người1.

Đến năm 2023, số lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người. Lao động Việt Nam từng bước đảm nhiệm được những công việc phức tạp mà trước đây phải cần tới chuyên gia nước ngoài. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp; năng suất lao động được nâng lên. Giá trị sáng tạo của giai cấp công nhân đã đóng góp không nhỏ vào tổng sản phẩm quốc dân và ngân sách Nhà nước hàng năm2.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhânThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả tại Lễ tôn vinh điển hình sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch, năm 2023. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đánh giá cao những thành tích của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng kết quả đó là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”3.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Giai đoạn 2018-2023, đại dịch Covid-19 bùng phát, cùng tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều nơi, sự suy giảm kinh tế, thương mại và lạm phát toàn cầu đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, quyết liệt duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập, giảm thiểu khó khăn cho người lao động.

Chia sẻ với công nhân, người lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định “Đảng, Nhà nước thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động phải đối mặt; đồng thời luôn quan tâm, ban hành những cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động”4.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân

Cán bộ Công đoàn TP Hà Nội vận chuyển lương thực hỗ trợ công nhân trong đại dịch Covid-19

Chính sách an sinh xã hội cho người lao động được bổ sung, hoàn thiện. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội với nhiều chủ trương mới về an sinh xã hội toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội, người dân, để không để ai bị bỏ lại phía sau; phát triển thị trường lao động hội nhập, hiệu quả; nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường có chất lượng.

Tiền lương của người lao động được quan tâm với những kỳ tăng lương tối thiểu vùng. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động có nhiều tiến bộ, số người tham gia các loại hình bảo hiểm tăng. Các cơ quan chức năng của Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam chú trọng các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.