Mỗi ủy viên Ban Chấp hành khóa VI cần phát huy tối đa năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm để tổ chức thực hiện thành công Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đăng: 15:49 16-10-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Sáng ngày 16/10/2023, tại Nghệ An, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh, các Phó Chủ tịch Phạm Văn Hải, Hoàng Thị Thanh Hường đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty. Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động đã đưa ra 06 Chương trình trọng tâm và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện. Từ Chương trình hành động này, Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã chủ trì báo cáo và lấy ý kiến các đại biểu tham gia góp ý vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Dự thảo Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành, Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa VI.

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhận định về phong trào CNVCLĐ, hoạt động các cấp Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi, thời cơ đan xen, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đề nghị mỗi ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiêm tra Công đoàn Tổng công ty khóa VI, bên cạnh việc phát huy tối đa năng lực, trình độ, cần phải đổi mới sáng tạo, có tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm với đoàn viên, NLĐ trong mọi mặt hoạt động trong đơn vị của mình và hoạt động chung của Công đoàn Tổng công ty.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đối với nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2023, đồng chí Lê Phan Linh đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành cần tập trung và một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Quyết liệt thực hiện công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo phúc lợi, việc làm, tiền lương, đời sống của cán bộ, CNVCLĐ những tháng cuối năm 2023. Rà soát nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2023 để có những giải pháp hiệu quả, kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; hướng dẫn CĐCS đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức hội nghị NLĐ năm 2024 và hướng dẫn triển khai trong hệ thống các cấp Công đoàn Tổng công ty. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty; tổ chức tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua quý IV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023. Tiếp tục rà soát, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chương trình Mái ấm công đoàn và các công tác an sinh xã hội với cộng đồng; xây dựng Kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, NLĐ. Phối hợp với chuyên môn quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động những tháng cuối năm 2023./.