Tập trung hoàn thành Chương trình hành động nhiệm kỳ V, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty

Đăng: 14:08 12-01-2022  |   Tác giả: Lê Thị Việt Thương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 11/01/2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tám bằng hình thức trực tuyến tại 3 đầu cầu. Đồng chí Phạm Văn Hải và đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2021 tuy dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn nới chung và công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Công đoàn Tổng công ty nói riêng nhưng UBKT công đoàn các cấp đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao. Mặc dù vậy, kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn các cấp chỉ đạt 50% kế hoạch đề ra của cả năm. UBKT công đoàn các cấp đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết dứt điểm, hiệu quả các các kiến nghị, khiếu nại của NLĐ, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Công tác giám sát của UBKT tuy mới được triển khai thực hiện nhưng bước đầu cũng cho thấy những kết quả nhất định trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động; xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra lần thứ 9 được diễn ra theo hình thức trực tuyến

Để hoàn thành Chương trình hoạt động toàn khóa của UBKT Công đoàn Tổng công ty, Hội nghị đã thống nhất tập trung  thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đó là: (1) Tập trung thực hiện công tác kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên; (2) Tăng cường giám sát của UBKT việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, nghị quyết hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể; kiểm tra việc chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid; (3) Tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của người lao động; (4) Tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ; (5) Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiện toàn, xây dựng nhân sự UBKT công đoàn các cấp chuẩn bị cho đại hội CĐCS diễn ra vào năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động UBKT.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực, hiệu quả của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp trong năm 2021. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của UBKT, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã kịp thời có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, hoạt động công đoàn Tổng công ty. Đồng chí cũng đề nghị: Trong năm 2022 sẽ diễn ra đại hội các cấp công đoàn cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty cần có giải pháp nhằm hoàn thành chương trình hoạt động toàn khóa của UBKT đã được Ban Chấp hành giao, đồng thời cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có đủ năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ VI diễn ra vào năm 2022.

Phó Chủ tịch Hoàng Thị Thanh Hường chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Hoàng Thị Thanh Hường đề nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra tài chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ của UBKT công đoàn nói riêng, tổ chức Công đoàn nói chung trong tình hình mới.