Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện giám sát chuyên đề năm 2020 tại Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Đăng: 09:54 16-12-2020  |   Tác giả: LVT  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Ngày 14/12 Đoàn Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN đã thực hiện giám sát 04 chuyên đề đối với Công đoàn Tổng công ty và 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc tại Hải Phòng.

Bốn chuyên đề bao gồm: Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty; công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, kết quả tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại doanh nghiệp đến các cấp công đoàn cơ sở; kết quả thực hiện Kế hoạch 10-KH/ĐĐTLĐ ngày 10/12/2019 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn về việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm của Tổng Liên đoàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các các cấp công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các công đoàn cấp dưới, đồng thời giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn kịp thời điều chỉnh, có các giải pháp chỉ đạo sát với thực tiễn phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và giám sát việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.

Báo cáo với Đoàn giám sát Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh khẳng định: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện hiệu quả  các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp Công đoàn. Thông qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, xử lý những vi phạm của các tổ chức, cá nhân, đồng thời giúp các công đoàn nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai các nghị quyết của Công đoàn Tổng công ty. Hàng năm, Công đoàn Tổng công ty thực hiện kiểm tra, giám sát trên 20% công đoàn cơ sở, 100% công đoàn cơ sở kiểm tra tài chính đồng cấp, 70% công đoàn cơ sở kiểm tra, giám sát các chuyên đề của tổ chức Công đoàn; trên 70% doanh nghiệp xây dựng được quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 75 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; 100% đơn thư khiếu nại tố cáo của CNLĐ được giải quyết kịp thời, thỏa đáng …qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đạt tỷ lệ trên 75%.

Kết luận sau chương trình kiểm tra giám sát tại Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship, đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Phó chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn - Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai kịp thời, phù hợp với thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Tổng công ty. Đặc biệt trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nhưng Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có nhiều sáng tạo, kịp thời có những chỉ đạo chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến dịch bệnh, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động, tích cực cùng chuyên môn phòng, chống dịch hiệu quả; đồng thời duy trì SXKD, tổ chức tốt công tác dân chủ ở cơ sở, hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ; từng bước nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT; cơ bản thực hiện tốt Kế hoạch số 10-KH/ĐĐTLĐ về việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.