Một số chính sách pháp luật mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017
Cập nhật: 17:21 21/07/2017
I.CÁC CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG: 1.Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017.

Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính:

– Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

– Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2.Thực hiện các chế độ BHXH từ 01/7/2017

Ngày 29/6/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXHhướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH, theo đó:

– Từ ngày 01/7/2017, NLĐ bắt đầu hưởng chế độ BHXH như trợ cấp tai nạn lao động, hưu trí, thai sản… căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, Công văn cũng quy định một số truờng hợp cụ thể đối với NLĐ thuộc đối tượng nêu trên như sau:

– NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng mức trên.

– NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản trước ngày 01/7/2017 mà từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng.

– NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

3.Nghị định 29/2017/NĐ-CPquy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

4.Thông tư 13/2017/TT-BGTVTquy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

5.Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXHquy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

6.Thông tư 25/2017/TT-BYTbãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

7.Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXHquy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10/7/2017).

8.Thông tư 134/2017/TT-BQPquy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công (có hiệu lực từ ngày 10/7/2017).

II.CÁC CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ, BẢO HIỂM

1.Quy định mới về thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, hoạt động tổ chức thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có một số nội dung mới như:

– Bổ sung đối tượng là viên chức được miễn thi môn Pháp luật về thuế nếu có đủ điều kiện;

– Giảm thời gian về điều kiện công tác trong ngành thuế để được miễn thi môn Pháp luật về thuế từ 05 năm xuống còn 03 năm.

– Thêm trường hợp được miễn thi cả 02 môn (Pháp luật về thuế và Kế toán) cho người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán (trước đây chỉ có trường hợp đã có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được miễn).

Thông tư 51/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2017.

2.Hướng dẫn mới về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm

Theo Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010. Theo đó:

Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm tỷ lệ hoa hồng tối đa dựa trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng.

Tỷ lệ hoa hồng tối đa của một số nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến:

– Bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại: 5%

+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy: 20%

Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói hoa hồng được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm.

– Bảo hiểm nhân thọ nộp phí 01 lần:

+ Bảo hiểm tử kỳ: 15%

+ Bảo hiểm sinh kỳ: 5%

Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thì tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.

– Các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe: 20%. 

3.Quy định mới về thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, hoạt động tổ chức thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có một số nội dung mới như:

– Bổ sung đối tượng là viên chức được miễn thi môn Pháp luật về thuế nếu có đủ điều kiện;

– Giảm thời gian về điều kiện công tác trong ngành thuế để được miễn thi môn Pháp luật về thuế từ 05 năm xuống còn 03 năm.

– Thêm trường hợp được miễn thi cả 02 môn (Pháp luật về thuế và Kế toán) cho người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán (trước đây chỉ có trường hợp đã có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được miễn).


Nguồn tin: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam   |   Tác giả:
TIN CÙNG DANH MỤC
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017
17 chính sách mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 11 năm 2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
PHẦN THỨ HAI QUY TRÌNH KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN
QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017
Một số chính sách pháp luật mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017
Bộ Luật Hàng hải Việt nam 2015 chính thức có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2017