Công đoàn vì lợi ích đoàn viên
Cập nhật: 09:58 21/09/2017
Thực hiện Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”