Hỏi đáp pháp luật khác
Cập nhật: 09:57 06/11/2014
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐ-UBATGTQG ngày 7/8/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ cả nước.
Cập nhật: 09:57 06/11/2014
Mục III Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty Nhà nước có quy định: