Giới thiệu
Cập nhật: 08:55 18/03/2020
Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cập nhật: 14:07 27/07/2018
Cập nhật: 10:34 23/04/2018
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-TLĐ ngày 25/11/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, là Công đoàn Tổng công ty 91, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,