Công tác An sinh xã hội của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2017