Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười - khóa IV (mở rộng), triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017