CẦU ĐƯỜNG BIỂN MANG TÊN VIMC CHỞ HÀNG HÓA ĐẾN VỚI MIỀN NAM THÂN YÊU