Công nhân Cảng Sài Gòn thực hiện "3 tại chỗ" trong tâm dịch Covid-19