Công đoàn TCT: Các hoạt động nổi bật trong tháng 8 năm 2019