Văn bản Công đoàn TCT

Về việc Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011

Tháng Sáu 27, 2011 ·

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TCT HÀNG HẢI VIỆT NAM

Số:  145  /CĐHHVN

V/v Hưởng ứng Tháng hành động

phòng, chống ma túy năm 2011

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011” và công văn số 825/TLĐ ngày 26/5/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng hành động;

Để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức lao động, nhân ngày Thế giới và toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2011, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

 

I. Mục đích tuyên truyền:

1. Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cán bộ, CNVCLĐ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phòng, chống ma túy.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo và thực hiện các cam kết phòng, chống ma túy của lãnh đạo các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

3. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn xã hội với CNVCLĐ nghiện hút ma túy và trách nhiệm của người nghiện hút ma túy với gia đình, xã hội, nhằm giảm dần kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy.

 

II. Nội dung tuyên truyền:

1. Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống ma túy sửa đổi, Luật phòng chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản liên quan cho đông đảo cán bộ, CNVCLĐ các doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty.

2. Tuyên truyền, vận động lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt “Trách nhiệm xã hội”, tích cực triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy tại nơi làm việc. Vận động lãnh đạo đơn vị hỗ trợ vốn, tạo công ăn việc làm cho CNVCLĐ đã cai nghiện thành công.

3. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS trong các hoạt động thường xuyên của Công đoàn. Xây dựng nếp sống văn minh, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp nhau khi khó khăn để cùng ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và đẩy lùi tệ nạn ma túy.

 

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phổ biến chủ trương này đến với lãnh đạo và toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị.

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động như hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề… nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những cán bộ, CNVCLĐ nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy, giúp họ và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

4. Xây dựng bảng tin bài hoặc ảnh về các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và ma túy.

Nhận được công văn này, đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tùy điều kiện cụ thể, căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn Tổng công ty (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) trước ngày 18 tháng 7 năm 2011 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Các CĐCS trực thuộc;

- Ban Tuyên giáo TLĐ (để b/c);

- Lưu: Ban TG-NC, VP CĐ TCTy.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

Đã ký


Lê Phan Linh