Tin tức tổng hợp

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ: doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động hàng năm

Tháng Tám 16, 2013 ·


     Ngày 19 tháng 06 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

     Nghị định này quy định chi tiết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

     Nghị định quy định chi tiết các nội dung mà người sử dụng lao động phải thực hiện công khai: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; các Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến người lao động; điều lệ hoạt động của doanh nghiệp và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; quy định những nội dung người lao động tham gia ý kiến, ra quyết định, kiểm tra, kiểm soát.

Hội nghị người lao động là một trong các hình thức thực hiện dân chủ ở nơi làm việc

     Nghị định quy định hình thức chủ yếu thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua 2 hình thức: Đối thoại tại nơi làm việc và  tổ chức hội nghị người lao động.

     Đối thoại tại nơi làm việc: Người lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc định kỳ 03 tháng/lần, để trao đổi, thảo luận về tình hình sản xuất, kinh doanh, điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động đối với người sử dụng và ngược lại…

     Tổ chức Hội nghị người lao động: doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động hàng năm. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức Hội nghị người lao động. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở; nội dung, trình tự của Hội nghị người lao động.

     Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2013 và thay thế các Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 và 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007.

LVT.

Tải toàn bộ Nghị định tại đây: