Chính sách Bảo hiểm xã hội

Những khoản nào được tính làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội?

Tháng Sáu 23, 2011 ·

 

Câu hỏi: Một người lao động đang làm việc cho một công ty nhà nước hỏi: Trong hợp đồng lao động ký với công ty có thỏa thuận về một số chế độ phụ cấp sau: phụ cấp tiền ăn trưa, phụ cấp công việc, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp năng suất, phụ cấp chức vụ. Trong 5 khoản phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động này, những khoản nào được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương?

 

Trả lời: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội là tổng mức tiền lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động. Trong công ty nhà nước, mức tiền lương cơ bản thực hiện theo quy định của Nhà nước; các chế độ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Như vậy, trong các khoản phụ cấp trên, chỉ có chế độ phụ cấp chức vụ là được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.