Luật công đoàn

Trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở đối với đoàn viên.

Tháng Sáu 22, 2011 ·

 

Câu hỏi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở thường bận nhiều việc, ít có thời gian đi thăm hỏi mọi gia đình đoàn viên khi có việc hiếu, hỷ nên thường bị phê phán là không quan tâm đến đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nên giải quyết tình huống trên như thế nào?


Trả lời:

Chủ tịch Công đoàn cơ sở cần giành nhiều thời gian thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ. Tuy nhiên nếu chỉ một mình Chủ tịch Công đoàn thì không thể thực hiện tốt được nhiệm vụ trên. Để giải quyết thỏa đáng những trăn trở trên của đoàn viên, Chủ tịch công đoàn cơ sở cần:

- Xây dựng quy chế thăm hỏi đối với cán bộ, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị. Quy chế cần phân cấp thăm hỏi đoàn viên cho từng cấp công đoàn, và theo hướng dẫn giao trách nhiệm chính cho cán bộ công đoàn chủ chốt ở cấp tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận và các Ủy viên chấp hành công đoàn cơ sở trong việc tổ chức và đại diện cho Công đoàn đi thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gia đình có hiếu, hỷ.

- Phổ biến quy chế thăm hỏi đến Công đoàn bộ phận để mọi đoàn viên nắm được.

- Chủ tịch Công đoàn cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế để một mặt chấn chỉnh kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện không tốt quy chế, mặt khác để động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể thực hiện tốt quy chế.