Khối dịch vụ hàng hải

Công ty CP Phát triển Hàng hải tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tháng Năm 29, 2012 ·

 

Ngày 16/5/2012, Công ty CP Phát triển Hàng hải đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

 

Đại hội đã thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007 – 2011 và năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 2012 – 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và giai đoạn 2007 – 2011; Báo cáo trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

Theo Báo cáo của Ban Điều hành Công ty, trong giai đoạn 2007 – 2011 do bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, với loại hình kinh doanh dịch vụ nên Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do các chi phí đầu vào tăng đột biến như giá nhiên, nguyên liệu, giá thuê đất… Tuy nhiên, được sử chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, của HĐQT Công ty, sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể CBCNV nên kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong giai đoạn này tương đối khả quan và đi đúng lộ trình đề ra, doanh thu tăng bình quân 17%/năm, lợi nhuận được duy trì, lợi nhuận của cổ đông được bảo toàn, đời sống của người lao động được đảm bảo. Trong năm 2011, tổng doanh thu của Công ty là trên 152 tỷ đồng, tăng 23,76% so với thực hiện năm 2010, tăng 16,98% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 18,103 tỷ đồng, đạt kế hoạch năm 2011.

 

Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu là 165 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 15% vốn điều lệ.

 

Cũng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012, Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua Báo cáo trích lập các quỹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. Đại hội cũng nhất trí bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

VL.