Tin tức tổng hợp

Công đoàn Việt Nam tham gia xây dựng Đảng

Tháng Hai 21, 2012 ·

 

 

TS Lê Thanh Hà

Viện Công nhân và Công đoàn

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là“cầu nối” giữa Đảng với giai cấp công nhân. Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng thể hiện ở vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn và trách nhiệm của Công đoàn đối với việc thực hiện đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với giai cấp công nhân. Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, điều đó đòi hỏi tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn và giai cấp công nhân.

Sinh thời Hồ Chí Minh thường căn dặn: giai cấp công nhân mà không có chính đảng cách mạng lãnh đạo thì khác nào con thuyền không có người cầm lái, dễ mất phương hướng còn Đảng Cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân, không đứng trên lập trường giai cấp công nhân thì không còn là đảng tiên phong cách mạng. Suốt chặng đường cách mạng hơn tám thập kỷ qua, nhân dân ta tin theo Đảng là vì Đảng có đường lối đúng đắn, dựa trên lập trường giai cấp công nhân. Đảng luôn lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn tổ chức các hoạt động xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt.

Đảng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, vì vậy giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam cần tích cực tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trước hết, các cấp công đoàn cần tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, vì chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân và người lao động; chính sách pháp luật của Nhà nước là sự thể chế hóa đường lối của Đảng

Công đoàn tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động, đồng thời vận động tổ chức cho công nhân, viên chức và lao động thực hiện nghiêm túc những chủ trương, đường lối đó. Công đoàn nắm tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu, đề ra đường lối sát đúng với yêu cầu phát triển của phong trào công nhân. Trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, Công đoàn cụ thể hoá thành chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện bằng các phong trào cách mạng của công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân tình và trung thực. Các cấp công đoàn cần bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng, đồng thời phát hiện những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để phản ánh với Đảng phê bình, giúp đỡ hoặc đưa ra khỏi Đảng.

Cán bộ công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng của công nhân, lao động; coi trọng việc tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; nâng cao trách nhiệm trước Đảng.

Tuy nhiên, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân của công đoàn các cấp còn có những hạn chế, khiếm khuyết. Để khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết đó, các cấp công đoàn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. Các công đoàn cơ sở cần tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh hơn nữa công tác phê bình cán bộ, đảng viên; góp ý kiến tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các ngành, địa phương, doanh nghiệp. Trước mắt các cấp công đoàn cần thực hiện các biện pháp sau:

Một là, các cấp công đoàn cần tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 20/NQ-TW về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (do Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa X đề ra); thực hiện Cương lĩnh, đường lối Đại hội XI của Đảng đề ra; tham gia thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết lần thứ 3 và lần thứ 4 Hội nghị BCHTW Đảng Khóa XI; chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và đối với giai cấp công nhân nói riêng, tạo điều kiện cho giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trên cơ sở tập trung đầu tư thích đáng cả về vật chất, tinh thần, gắn các vấn đề phát triển kinh tế với đảm bảo xã hội.

Hai là, tham gia góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và thực hiện tốt chính sách đào tạo, đào tạo lại công nhân, chính sách tiền lương, tiền công, cải tiến công tác quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; quan tâm lãnh đạo hoàn thiện chính sách nhà ở, có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là những gia đình công nhân nghèo.

Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp, vì hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội hoạt động; tăng cường phát triển Đảng trong công nhân, chú trọng bồi dưỡng cán bộ từ công nhân ưu tú, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong công nhân, thành phần công nhân trong cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, tham gia công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân, về sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, phát huy vai trò giai cấp công nhân trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế;  tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động sát đoàn viên, cở sở, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần nhận thức đúng đắn mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Công đoàn và giai cấp công nhân; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; làm cho giai cấp công nhân đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội.

Nguồn: www.congdoanvn.org.vn