Tin tức tổng hợp

Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Tháng Tám 8, 2011 ·

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TCT HÀNG HẢI VIỆT NAM

——————————————–

Số: 175  /HD-CĐHHVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

 

Căn cứ Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Căn cứ đặc điểm, tình hình hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hướng dẫn nội dung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở hàng năm như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các công đoàn cơ sở có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động công đoàn cơ sở. Tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi năm một lần thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Căn cứ tiêu chuẩn, nội dung của Hướng dẫn, các công đoàn cơ sở xây dựng hướng dẫn thực hiện đến công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Những công đoàn cơ sở thành lập mới hoặc được chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động dưới 8 tháng trong một năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại.

Việc đánh giá chất lượng hoạt động phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.

 

III. TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM, CÁCH CHO ĐIỂM TỪNG TIÊU CHUẨN:

1. Tiêu chuẩn và thang điểm phân loại:

- Tiêu chuẩn để đánh giá phân loại gồm: 3 tiêu chuẩn.

- Tổng số điểm tối đa là: 100 điểm, trong đó mỗi tiêu chuẩn có số điểm tối đa:

+ Tiêu chuẩn 1: 45 điểm

+ Tiêu chuẩn 2: 40 điểm

+ Tiêu chuẩn 3: 15 điểm

(có tiêu chuẩn và thang điểm cụ thể kèm theo).

2. Cách chấm điểm:

- Căn cứ vào từng chỉ tiêu của các tiêu chuẩn và thang điểm, công đoàn cơ sở tự đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu của tiêu chuẩn như sau:

+ Nếu thực hiện tốt, có hiệu quả thiết thực thì có thể chấm điểm tối đa.

+ Nếu thực hiện chưa tốt, thì tùy theo mức độ thực hiện từng nội dung của tiêu chuẩn để chấm điểm, tương ứng với kết quả thực hiện.

 

IV. XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

1. Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc:

- Đối với các công đoàn cơ sở có dưới 500 đoàn viên: Đạt số điểm từ 90 điểm trở lên. Đối với các công đoàn cơ sở có số lượng từ 500 đoàn viên trở lên, hoặc hoạt động phân tán, lưu động: Đạt từ 85 điểm trở lên.

- Không có chỉ tiêu nào của Tiêu chuẩn 1 và Tiêu chuẩn 2 đạt 0 điểm.

- Đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố cháy nổ gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người do yếu tố chủ quan tại nơi làm việc.

+ Thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn; nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn cấp trên đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Không có đình công trái pháp luật, không có người sinh con thứ ba (trừ các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 và Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ).

+ Không để xảy ra tình trạng nợ lương, BHXH, BHYT của CNLĐ quá 3 tháng trở lên.

2. Công đoàn cơ sở vững mạnh:

- Đối với các công đoàn cơ sở có dưới 500 đoàn viên: Đạt từ 85 điểm trở lên. Đối với các công đoàn cơ sở có số lượng từ 500 đoàn viên trở lên, hoặc hoạt động phân tán, lưu động:  Đạt từ 80 điểm trở lên.

- Đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố cháy nổ gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng, tại nạn lao động chết người do yếu tố chủ quan tại nơi làm việc.

+ Thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn; nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn cấp trên đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Không có đình công trái pháp luật và không có người sinh con thứ ba (trừ các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 và Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ).

+ Không để xảy ra tình trạng nợ lương, BHXH, BHYT của CNLĐ quá 3 tháng trở lên.

3. Công đoàn cơ sở đạt khá: Có tổng số điểm đạt từ 70 điểm trở lên.

4. Công đoàn cơ sở đạt trung bình: Có tổng số điểm đạt từ 50 điểm trở lên.

5. Công đoàn cơ sở hoạt động yếu: Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đầu năm các Công đoàn cơ sở căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ các tiêu chuẩn và đề ra các giải pháp phấn đấu xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Cuối năm, Ban chấp hành công đoàn cơ sở thẩm định việc đánh giá, phân loại và xét công nhận kết quả phân loại của CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

3. Trên cơ sở phân loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và kết quả hoạt động trong năm của công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả chấm điểm lên Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xem xét công nhận.

Trường hợp cần thiết, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty kiểm tra xem xét, thẩm định việc phân loại của Công đoàn cơ sở.

4. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là căn cứ xét khen thưởng hàng năm.

5. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 220/QĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch TLĐ LĐVN(để b/c);

- Các UV BCH, UV UBKT

CĐ TCT HHVN (để t/h);

- Các CĐCS trực thuộc (để t/h);

- Lưu: Ban ToC, VTLT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Đỗ Văn Quang

 

Download Hướng dẫn:

Download Tiêu chuẩn, thang điểm: